1.

Projekcia všetkých druhov pozemných stavieb

Spracovanie projektovej dokumentácie od investičného zámeru, architektonickej štúdie, dokumentácie pre územné rozhodnutie, projekt pre stavebné povolenie, realizačný projekt a nakoniec aj projekt skutočného vyhotovenia stavby.

Všetky stupne projektovej dokumentácie spracúvame na stavby od rodinných domov až po polyfunkčné objekty.

2.

Projekcia technických zariadení budov

Spracovanie projektovej dokumentácie vykurovania, zdravo-techniky a plynofikácie

3.

Projekcia vybraných inžinierskych stavieb

Spracovanie úpravovní odpadu, vodozádržné opatrenia